John Travolta & Oliver Stone received the Donostia award