Pro Tools
•Register a festival or a film
Submit film to festivals Promote for free or with Promo Packages

FILMFESTIVALS | 24/7 world wide coverage

Welcome !

Enjoy the best of both worlds: Film & Festival News, exploring the best of the film festivals community.  

Launched in 1995, relentlessly connecting films to festivals, documenting and promoting festivals worldwide.

Working on an upgrade soon.

For collaboration, editorial contributions, or publicity, please send us an email here

User login

|FRENCH VERSION|

RSS Feeds 

Martin Scorsese Masterclass in Cannes

 

Filmfestivals.com services and offers

 

cicc2010


Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya/Certamen Internacional de Cortometrajes de Cerdanya/International Short Festival of Cerdanya
feed

Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya // Certamen Internacional de Cortometrajes de Cerdanya

Festival
Festival presentation: 

 

 

 

 

 

BASES
DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES DE LA CERDANYA

 

El Grup de Recerca
de Cerdanya convoca el primer Certamen Internacional
de Curtmetratges de la Cerdanya
, amb la finalitat de promocionar el material
audiovisual dels joves realitzadors del gènere cinematogràfic. El Certamen se
celebrarà a diferents ubicacions de la comarca de la Cerdanya els dies 26, 27,
28, 29, 30 i 31 de març i els dies 1, 2 i 3 d’abril de 2010, corresponents a la
Setmana Santa 2010.

A tal efecte es fan
públiques les següents BASES:

 

CONCURS DE
CURTMETRATGES

 

Poden participar-hi
tots els autors majors d’edat i menors de 35 anys, de qualsevol nacionalitat.

Els curtmetratges
que es presentin han de ser rigorosament originals, no estar subjectes a cap
contracte de cap tipus amb cap empresa o persona i no haver estat mai
presentats a aquest certamen. Els curtmetratges han d’haver estat realitzats
després de l’1 de gener de l’any 2007 i ajustar-se a tot l’establert en
aquestes Bases. Un autor sol o en col·laboració amb altres podrà presentar un màxim de dos curtmetratges a aquest
Certamen. Qualsevol curtmetratge en una llengua diferent al català o castellà
haurà d’ésser subtitulat en una de les dues llengües (subtítols ja inclosos en
el DVD).

Els autors dels
curtmetratges presentats conservaran els drets d’explotació i autoria de les
seves obres. El premi serà atorgat per majoria de vots per un jurat qualificat
i el públic assistent votarà el Premi del Públic, i no podrà ser dividit,
encara que si la qualitat dels curtmetratges rebuts fos considerada insuficient
pel jurat, el premi podrà ser declarat desert. 

Els curtmetratges
podran remetre’s fins el dia 12 de febrer de 2010. S’admetran totes les obres
que arribin després d’aquesta data, però que tinguin mata-segells d’origen
d’aquesta data o anterior per correu o missatgeria.

Els participants
han d’enviar un únic paquet tancat, identificat per fora amb el títol del
curtmetratge i el nom del director o productor, així com amb el nom del
Certamen: I Certamen Internacional de Curtmetratges de La Cerdanya. Aquest
paquet haurà de contenir:

2 Còpies del
curtmetratge en DVD.

1 butlleta
d’inscripció degudament complimentada. (La podeu descarregar fent clic aquí).

1 sobre tancat que
contingui: sinopsi del curtmetratge de 500 caràcters com a màxim, fotocòpia del
document nacional d’identitat o passaport del director o productor del
curtmetratge, biofilmografia del director del curtmetratge, en un foli com a
màxim, fitxa tècnica i artística del curtmetratge, fotocòpia del registre de
drets d’autor o declaració jurada de que posseeix tots els drets de propietat
intel·lectual sobre el curtmetratge, sense limitacions o condicions de cap
classe, i tres fotogrames del curtmetratge en jpeg i resolució de 300
píxels/polsada. Tot aquest material s’haurà d’enviar en paper i en suport
CD/DVD (no és necessari enviar els tres fotogrames en paper).

La durada màxima
dels curtmetratges presentats serà com a màxim de 20 minuts amb crèdits
inclosos.

Els curtmetratges
hauran de remetre’s a:

I Certamen Internacional
de Curtmetratges de La Cerdanya “CICC”

Museu Cerdà

C/ Higini de Rivera
núm. 2

17520 Puigcerdà
(Girona)

El jurat estarà
format per persones de contrastada experiència en el món cultural i audiovisual
escollides per l’Organització del Certamen, els noms dels quals es donaran a
conèixer el dia 1 de març de 2010, llur decisió serà inapel·lable.

Els participants
eximeixen a l’Organització del Certamen de qualsevol responsabilitat derivada
del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que puguin
incórrer els participants.

Els finalistes de
les diverses categories del Certamen seran avisats abans del dia 21 de març de
2010, per a que puguin preparar la seva assistència a la Cerimònia d’entrega de
premis, que tindrà lloc el dia 3 d’abril de 2010 a Puigcerdà (Girona).
L’assistència dels finalistes o d’un representant del mateix és obligatòria; en
cas de no assistir a la Cerimònia, el premi al guanyador passarà al segon
finalista i com a última opció al tercer finalista, després del qual el premi
es declararà desert.

L’Organització del
Certamen proporcionarà als guanyadors una quantitat de diners destinada al seu
desplaçament que haurà de ser justificada: un màxim de 50 euros pels residents
a Catalunya i Andorra, i 100 euros per a la resta. El guanyador també serà
convidat a passar una nit en una habitació de l’hotel que designi
l’Organització i a sopar amb la resta de convidats. L’Organització únicament
abonarà les despeses d’una persona, independentment que el guanyador pugui
venir amb acompanyant.

El jurat farà una
preselecció de 15 curtmetratges, dels que sortiran els 3 finalistes per cada
secció, entre ells el Guanyador del Certamen del 2010, llur curtmetratge es
projectarà a la Cerimònia d’entrega de Premis, el dia 3 d’abril de 2010. Tota
la informació es publicarà com a molt tard el dia 22 de març de 2010 a la
pàgina web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2010).
La resta de curtmetratges es projectaran en diferents punts d’exhibició
concertats per l’Organització entre els dies 26 de març i 3 d’abril de 2010.

 Els premiats es comprometen a que en
posteriors emissions del curtmetratge, figuri la menció del guardó rebut. A més
a més, autoritzen a l’Organització l’ús d’extractes i fotografies per a la
promoció i publicitat del Certamen en futures edicions.

Qualsevol imprevist
no recollit en aquestes bases serà resolt per l’Organització i se n’informarà a
la pàgina web.

Tots els curtmetratges
rebuts passaran a formar part del fons de documentació videogràfica de
l’Organització, que no retornarà  cap
dels exemplars als seus autors en cap cas. Els participants autoritzen a
l’Organització la reproducció dels seus curtmetratges en actes derivats
d’aquest certamen.

La participació en
el Certamen implica l’acceptació i conformitat de totes les bases.

S’estableixen els
següents premis:

Millor
curtmetratge:
700 euros i trofeu commemoratiu. Hi haurà
placa pel segon i tercer finalista.

Millor
curtmetratge en català:
500 euros i trofeu commemoratiu.

Millor
curtmetratge Premi del públic:
300 euros i trofeu
commemoratiu.

Millor
actor:
200 euros i trofeu commemoratiu

Millor
actriu:
200 euros i trofeu commemoratiu

 

NOTA:
Es descomptarà del total de la dotació econòmica (premis en metàl·lic i
desplaçament) la quantitat fiscal vigent aplicada en matèria de premis.BASES DEL
CONCURS A LA MILLOR INTERPRETACIÓ FEMENINA I CONCURS A LA MILLOR INTERPRETACIÓ
MASCULINA:

 

Participaran tots
els actors que figurin en tots els curtmetratges presentats.

Els finalistes de
les diverses categories del Certamen seran avisats abans del dia 21 de març de
2010  per a que puguin preparar la seva
assistència a la Cerimònia d’entrega de premis, que tindrà lloc el dia 3 d’abril
de 2010 a Puigcerdà (Girona). L’assistència dels finalistes o d’un representant
del mateix és obligatòria; en cas de no assistir a la Cerimònia, el premi al
guanyador passarà al segon finalista i com a última opció al tercer finalista,
després del qual el premi es declararà desert.

L’Organització del
Certamen proporcionarà als guanyadors una quantitat de diners destinada al seu
desplaçament que haurà de ser justificada: un màxim de 50 euros pels residents
a Catalunya i Andorra, i 100 euros per a la resta. El guanyador també serà
convidat a passar una nit en una habitació de l’hotel que designi
l’Organització i a sopar amb la resta de convidats. L’Organització únicament
abonarà les despeses d’una persona, independentment que el guanyador pugui
venir amb acompanyant.

El jurat farà una
preselecció de 10 actors/actrius, dels que sortiran els 3 finalistes de cada
secció, entre ells el Guanyador del Certamen del 2010, llur curtmetratge es
projectarà a la Cerimònia d’entrega de Premis, el dia 3 d’abril de 2010. Tota
la informació es publicarà com a molt tard el dia 22 de març de 2010 a la
pàgina web del Certamen (www.recercacerdanya.org/cicc2010).BASES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE
CORTOMETRAJES DE LA CERDANYA

 

El Grup de
Recerca de Cerdanya convoca el primer Certamen
de Curtmetratges de la Cerdanya
, con la finalidad de promocionar el
material audiovisual de los jóvenes realizadores del género cinematográfico. El
Certamen se celebrará en distintas ubicaciones de la comarca de la Cerdanya los
días
26, 27, 28, 29, 30 i 31 de marzo y
los días 1, 2 i 3 de abril de 2010, correspondientes a la Semana Santa 2010.

A tal efecto se hacen públicas las siguientes BASES:

 

CONCURSO
DE CORTOMETRAJES

 

Pueden participar
todos los autores mayores de edad y menores de 35 años, de cualquier
nacionalidad.

Los cortometrajes
que se presenten tienen que ser rigurosamente originales, no estar sujetos a
ningún contrato de ningún tipo con ninguna empresa o persona y no haber sido
nunca presentados a este certamen. Los cortometrajes tienen que haber estado
realizados después del 1 de enero del año 2007 y ajustarse a todo lo
establecido en estas bases. Un autor solo o en colaboración con otros podrá
presentar un máximo de dos cortometrajes
a este Certamen. Cualquier cortometraje en una lengua distinta al catalán o
castellano deberá subtitularse en una de las dos lenguas (subtítulos ya
incluidos en el DVD).

Los autores de los
cortometrajes presentados conservaran los derechos de explotación y autoría de
sus obras. El premio será otorgado por mayoría de votos por un jurado
cualificado y el público asistente votará el Premio del Público, y no podrá ser
dividido, aunque si la calidad de los cortometrajes recibidos fuera considerada
insuficiente por el jurado, el premio podrá ser declarado desierto.

Los cortometrajes
podrán remitirse hasta el día 12 de febrero de 2010. Se admitirán todas las
obras que lleguen después de esta data, pero que tengan matasellos de origen de
esta data o anterior por correo o mensajería.

Los participantes
tienen que enviar un único paquete cerrado, identificado por fuera con el
título del cortometraje i el nombre del director o productor, así como con el
nombre del certamen: I Certamen Internacional de Cortometrajes de La Cerdanya.
Este paquete debe contener:

2 copias del
cortometraje en DVD.

1 hoja de
inscripción debidamente cumplimentada. (La podéis descargar haciendo clic
aquí).

1 sobre cerrado
que contenga: sinopsis del cortometraje de 500 caracteres como máximo, fotocopia
del documento nacional de identidad o pasaporte del director o productor del
cortometraje, biofilmogarfía del director del cortometraje, en un folio como
máximo, ficha técnica y artística del cortometraje, fotocopia del registro de
derechos de autor o declaración jurada de que posee todos los derechos de
propiedad intelectual sobre el cortometraje, sin limitaciones o condiciones de
ninguna clase, y tres fotogramas del cortometraje en jpeg y resolución de 300
píxeles/pulgada. Todo este material deberá ser enviado en papel y en soporte
CD/DVD (no es necesario enviar los tres fotogramas en papel).

La duración máxima
de los cortometrajes presentados será como máximo de 20 minutos con los
créditos incluidos.

Los cortometrajes
deberán remitirse a:

I Certamen Internacional de Cortometrajes de La Cerdanya
CICC

Museu Cerdà

C/ Higini de Rivera núm 2

17520 Puigcerdà (Girona)

El jurado estará
formado por personas de contrastada experiencia en el mundo cultural y
audiovisual escogidas por la Organización del Certamen, los nombres de los
cuales se darán a conocer el día 1 de marzo de 2010, cuya decisión será
inapelable.

Los participantes
eximen a la Organización del Certamen de cualquier responsabilidad derivada del
plagio o cualquier transgresión de la legislación vigente en la que puedan
incurrir los participantes.

Los finalistas de
las distintas categorías del Certamen serán avisados antes del dia 21 de marzo
de 2010, para que puedan preparar su asistencia a la Ceremonia de entrega de
premios, que tendrá lugar el día 3 de abril de 2010 en Puigcerdà (Girona). La
asistencia de los finalistas o de un representante del mismo es obligatoria; en
caso de no asistir a la Ceremonia, el premio al ganador pasará al segundo
finalista y como última opción al tercer finalista, después del cual el premio
será declarado desierto.

La Organización del
Certamen proporcionará a los ganadores una cantidad destinada a su
desplazamiento que deberá ser justificada: un 
máximo de 50€ para los residentes a Catalunya y Andorra, y 100€ para el
resto. El ganador también será invitado a pasar una noche en una habitación del
hotel que designe la Organización y a cenar con el resto de invitados. La
Organización únicamente abonará los gastos de una persona, independientemente
que el ganador pueda venir acompañado.

El jurado hará una
preselección de 15 cortometrajes, de los que saldrán los 3 finalistas para cada
sección, entre ellos el Ganador del Certamen del 2010, cuyo cortometraje se
proyectará a la Ceremonia de entrada de Premios, el día 3 de abril de 2010.
Toda la información se publicará como muy tarde el día 22 de marzo de 2010 a la
página web del Certamen (
www.recercacerdanya.org/cicc2010 ).
El resto de cortometrajes se proyectarán en distintos puntos de exhibición
concertados por la Organización entre los días 26 de marzo y 3 de abril de
2010.

Los premiados se
comprometen a que en posteriores emisiones del cortometraje, figure la mención
al galardón recibido. Además, autorizan la Organización al uso de extractos y
fotografías para la promoción y publicidad del Certamen en futuras ediciones.

Cualquier
imprevisto no recogido en estas bases será resuelto por la Organización y se
informará en la página web.

Todos los
cortometrajes recibidos pasaran a formar parte del fondo de documentación
videográfica de la Organización, que no retornará en ningún caso ninguno de los
ejemplares a sus autores. Los participantes autorizan la Organización la
reproducción de sus cortometrajes en actos derivados de este certamen.

La participación en
el Certamen implica la aceptación y conformidad de todas las bases.

Se establecen
los siguientes premios:

Mejor Cortometraje: 700
euros y trofeo conmemorativo. Tendrán placa el segundo y el tercer finalista.

Mejor cortometraje en catalán: 500
euros y trofeo conmemorativo.

Mejor cortometraje Premio del Público: 300 y
trofeo conmemorativo.

Mejor actor: 200 euros y
trofeo conmemorativo

Mejor actriz: 200 euros y
trofeo conmemorativo

NOTA: Se descontará del total de la dotación económica
(premios en metálico y desplazamiento) la cantidad fiscal vigente aplicada en
materia de premios.

  

BASES DEL
CONCURSO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA Y CONCURSO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN
MASCULINA:

 

Participaran todos
los actores que figuren en todos los cortometrajes presentados.

Los finalistas de
las distintas categorías del Certamen serán avisados antes del dia 21 de marzo
de 2010, para que puedan preparar su asistencia a la Ceremonia de entrega de
premios, que tendrá lugar el día 3 de abril de 2010 en Puigcerdà (Girona). La
asistencia de los finalistas o de un representante del mismo es obligatoria; en
caso de no asistir a la Ceremonia, el premio al ganador pasará al segundo
finalista y como última opción al tercer finalista, después del cual el premio
será declarado desierto.

La Organización del
Certamen proporcionará a los ganadores una cantidad destinada a su
desplazamiento que deberá ser justificada: un 
máximo de 50€ para los residentes a Catalunya y Andorra, y 100€ para el
resto. El ganador también será invitado a pasar una noche en una habitación del
hotel que designe la Organización y a cenar con el resto de invitados. La
Organización únicamente abonará los gastos de una persona, independientemente
que el ganador pueda venir acompañado.

El jurado hará una
preselección de 10 actores/actrices, de los que saldrán los 3 finalistas para
cada sección, entre ellos el Ganador del Certamen del 2010, cuyo cortometraje
se proyectará a la Ceremonia de entrada de Premios, el día 3 de abril de 2010.
Toda la información se publicará como muy tarde el día 22 de marzo de 2010 a la
página web del Certamen (
www.recercacerdanya.org/cicc2010).

Festival Nickname: 
Certamen Internacional de Curtmetratges de Cerdanya
Theme: 
not specified
Category/Format: 
Short films
Festival Info
Price info: 
Free, gratis
Opening hours: 
Consultar web
Last attendance: 
0
Number of journalists: 
0
Next Festival Dates: 
03/26/2010 - 04/03/2010
Is the Festival open to the public ?: 
Yes
Does the Festival have a competition ?: 
Yes
Festival Submission
Film submission fee: 
Free
Submission accepted on Fest21.com: 
No
Film call for entry start day: 
11/01/2009
Film call for entry deadline: 
03/07/2010
Festival Contact
Festival Director E-mail: 
Festival Press Contact Email: 
Festival Commercial Contact Email: 
Festival Organization
Name: 
Grup de Recerca de Cerdanya
Address: 
c/Higini de Rivera 2
City: 
Puigcerdà
State: 
Girona
Zip code: 
17520
Country: 
Spain

Links

The Bulletin Board

> The Bulletin Board Blog
> Partner festivals calling now
> Call for Entry Channel
> Film Showcase
>
 The Best for Fests

Meet our Fest Partners 

Following News

Interview with EFM (Berlin) Director

 

 

Interview with IFTA Chairman (AFM)

 

 

Interview with Cannes Marche du Film Director

 

 

 

Filmfestivals.com dailies live coverage from

> Live from India 
> Live from LA
Beyond Borders
> Locarno
> Toronto
> Venice
> San Sebastian

> AFM
> Tallinn Black Nights 
> Red Sea International Film Festival

> Palm Springs Film Festival
> Kustendorf
> Rotterdam
> Sundance
Santa Barbara Film Festival SBIFF
> Berlin / EFM 
> Fantasporto
Amdocs
Houston WorldFest 
> Julien Dubuque International Film Festival
Cannes / Marche du Film 

 

 

Useful links for the indies:

Big files transfer
> Celebrities / Headlines / News / Gossip
> Clients References
> Crowd Funding
> Deals

> Festivals Trailers Park
> Film Commissions 
> Film Schools
> Financing
> Independent Filmmaking
> Motion Picture Companies and Studios
> Movie Sites
> Movie Theatre Programs
> Music/Soundtracks 
> Posters and Collectibles
> Professional Resources
> Screenwriting
> Search Engines
> Self Distribution
> Search sites – Entertainment
> Short film
> Streaming Solutions
> Submit to festivals
> Videos, DVDs
> Web Magazines and TV

 

> Other resources

+ SUBSCRIBE to the weekly Newsletter
+ Connecting film to fest: Marketing & Promotion
Special offers and discounts
Festival Waiver service
 

User images

gersbach.net